A00: Sokolsky Opening (1.b4)

GO BACK TO: List of chess openings GO BACK TO: A00 GO BACK TO: Sokolsky Opening

GO BACK TO:Algebraic chess notation

Table of contents
1 1.b4 e5 2.Bb2 Bxb4 3.Bxe5
2 3...Nf6 4.c4
3 4...Nc6
4 5.Bb2 0?0 6.e3
5 6...d5 7.Nf3 Bg4
6 8.a3 Bd6 9.cxd5 Nxd5 10.Be2 Be7
7 11.0?0 Bf6 12.d4 Re8 13.Nbd2 a6
8 14.Qc2 Qd7 15.Bd3 g6
9 16.h3 Bxf3
10 17.Nxf3 Rad8 18.Rfd1 Bg7
11 19.e4 Nf4
12 20.Bf1 Ne7
13 21.Rac1 c6 22.Ne5 Qc7
14 23.g3 Bxe5 24.dxe5 Ne6 25.Rd6 c5 26.Rcd1 Nc8 27.R6d5 Ne7 28.Rxd8 Rxd8 29.Rxd8+ Qxd8

1.b4 e5 2.Bb2 Bxb4 3.Bxe5

3...Nf6 4.c4

[4.Nc3 Nc6 5.Bxf6 (5.Bg3?!) 5...Qxf6 6.Nd5 Qe5 7.Nxb4 Nxb4 8.Rb1 (8.c3?? Nd3#) 8...Nxa2 9.Rb3= (9.c3=) ; 4.Nf3 0?0 5.e3 d5 :

A) 6.Be2 Re8 7.0?0 Bg4 8.Bb2 (8.d3?? Bxf3 9.Bxf3 Rxe5?+) 8...Nbd7 9.d3 c6 10.Nbd2 Qc7 11.Rb1 Bc5 12.c4=;

B) 6.c4 ] 6.c4?! Nc6 7.Bc3 (7.Bb2 Re8 8.cxd5 Nxd5 9.Qc2 Bd6 10.Bc4 Be6 11.0?0 Qe7) 7...Bxc3 8.dxc3 dxc4 9.Qa4 Nd5 10.Qxc4 Re8 11.Qb3 Bg4 12.Be2 Nb6]

4...Nc6

[4...0?0 5.Nf3 d5 6.e3 Be7 (6...c5 7.cxd5 Nxd5 8.Be2 Nc6 9.Bb2 Bg4 10.0?0 Qe7 11.Qc2 Rfd8 12.a3 Ba5 13.Rc1 b6=) 7.Bb2 c5 8.Be2 Nc6 9.cxd5 Nxd5 10.0?0 Bf6 11.Qc1 (11.d4 cxd4 12.Nxd4 Qb6 13.Qd2 Nxd4 14.Bxd4 Bxd4 15.exd4 Be6=)11...Ndb4 12.Bxf6 Qxf6 13.Nc3 Bf5 14.a3 Na6=]

5.Bb2 0?0 6.e3

[6.Nf3 d5 7.cxd5 Nxd5 8.g3=]

6...d5 7.Nf3 Bg4

[7...Re8 8.cxd5:

A) 8...Qxd5 9.Be2 Bf5 10.a3 Ba5 11.0?0 Rad8 12.d4 (12.Bxf6 gxf6 13.d4=)12...Ne4 13.Qc1 Qd6 14.Rd1 Be6 15.Nbd2 Bd5=;

B) 8...Nxd5 9.Qc2 Nf4 10.Kd1 (10.Qc4 Ng6 11.Bd3 Be6 12.Qc2 Bd5 13.0?0 Bxf3; 10.Nc3?! Bg4 11.Nb5 Bxf3 12.gxf3 Qh4 13.e4) 10...Nd5 11.Bd3 h6 12.Bh7+ Kh8=]

8.a3 Bd6 9.cxd5 Nxd5 10.Be2 Be7

[10...Qe7= 11.Qb3 Nb6 12.d4 Rad8 13.Nbd2 Be6 14.Qc2 Rfe8 15.0-0=; 10...Re8= 11.Nc3 Nxc3 12.Bxc3 Qe7 13.Qb3 b6 14.Qb2 Qf8 15.0-0]

11.0?0 Bf6 12.d4 Re8 13.Nbd2 a6

[13...Bf5 14.Bb5 a6 15.Ba4 Qd7 16.Bc2 Bxc2 17.Qxc2 Rad8=]

14.Qc2 Qd7 15.Bd3 g6

[15...h6 16.h3 Bxf3 17.Nxf3 Rad8 18.Bh7+ Kh8 19.Bf5=]

16.h3 Bxf3

[16...Be6?! 17.Ne4 Be7 18.Nc5 (18.Neg5 Bxg5 19.Nxg5 Rad8 20.Rfc1 f5 21.Rab1) 18...Bxc5 19.dxc5 Rad8 20.Rfd1]

17.Nxf3 Rad8 18.Rfd1 Bg7

[18...Nb6?:

A) 19.d5!? Ne5 (19...Nxd5? 20.Bc4 Bxb2 21.Qxb2 Qe6 22.Qxb7) 20.Bxe5 Bxe5 21.Nxe5 Rxe5 22.e4=;

B) 19.Rac1 Re6 20.e4 Rd6 21.e5 (21.d5 21...Bxb2 22.Qxb2 Nb8 23.Rc2 Qe7 24.Rdc1 c5 25.Re2 f6) 21...Bxe5 22.Nxe5 Nxe5 23.dxe5 Rxd3 24.Rxd3 Qxd3 25.Qxc7 Rc8 26.Qxb7 Rxc1+ 27.Bxc1 Qd1+ 28.Kh2 Qxc1 29.Qxb6 Qxa3=

19.e4 Nf4

[19...Nb6?! 20.d5:

A) 20...Ne7? 21.Bxg7 Kxg7 22.Qb2+ f6 (22...Kg8 23.Ne5 Qd6 24.Ng4 Kf8 25.Qh8+ Ng8 26.Nh6+-) 23.Nd4+-;

B) 20...Ne5 21.Nxe5 Bxe5 22.Bxe5 Rxe5 23.a4]

20.Bf1 Ne7

[20...Qe7?! 21.e5: (21.d5 Ne5 22.Nxe5 Bxe5 23.Bxe5 Qxe5 24.g3)

A) 21...Nd5? 22.Bxa6 Ncb4 23.axb4 Nxb4 24.Qb3:

A1) 24...bxa6 25.Bc3:

A1a) 25...Nd5 26.Rxa6 Nxc3 27.Qxc3 c5 28.d5 Bxe5 (28...Qb7 29.Ra5 Rxd5 30.Rxd5 Qxd5 31.Rxc5+-) 29.Nxe5 Qxe5 30.Qxc5+-;

A1b) 25...Rb8 26.Qc4 Rb6 27.Rdb1 Reb8 28.Rxb4 Rxb4 29.Bxb4 Rxb4 30.Qxa6+-;

A2) 24...Nxa6 25.Qxb7 Rb8 (25...Nc5 26.dxc5 Rb8 27.Qc6 Rxb2 28.Rd7 Qf8 29.Rxc7+-) 26.Qxa6 Rxb2 27.Qc6 Rb6 28.Qc2 Rb7 29.Rdc1 f6 30.Qc6 Reb8 31.Ra8 Rb6 32.Rxb8+ Rxb8 33.Qxc7+-;

B) 21...Qd7 ;

20...Re7 21.Rac1 Nb8 22.Ne5 (22.Bc4 Nc6 23.Bb3 h6 24.d5 Ne5 25.Nxe5 Bxe5 26.Bxe5 Rxe5=) 22...Qc8 23.Qc3 g5 24.Qc5 Rde8=]

21.Rac1 c6 22.Ne5 Qc7

[22...Bxe5? 23.dxe5 Qc8 24.e6 Rxd1 25.exf7+ Kxf7 26.Rxd1 b5 27.Qc3 Rf8 28.Qg7+ Ke8 29.Qxh7+-]

23.g3 Bxe5 24.dxe5 Ne6 25.Rd6 c5 26.Rcd1 Nc8 27.R6d5 Ne7 28.Rxd8 Rxd8 29.Rxd8+ Qxd8

SEE ALSO

Algebraic chess notation