The Northern Dynasties (北朝 bei3 zhao1) included Northern Wei Dynasty, Eastern Wei Dynasty, Western Wei Dynasty, Northern Qi Dynasty, Northern Zhao Dynasty.


Sovereigns of Northern Dynasty
Posthumous Names ( Shi Hao 諡號) Born Names Period of Reigns Era Names (Nian Hao 年號) and their according range of years
Northern dynasty
Northern Wei Dynasty 386-535
Convention: Northern Wei + posthumous name
As a well known fact Tuoba family changed their family name to 元(yuan2) during the reign of Xiao Wen Di in 496 so we will also change from there.
Dao Wu Di|道武帝 dao4 wu3 di4 Tuoba Gui|拓拔珪 tou4 ba2 gui1 386-409 Dengguo (登國 deng1 guo2) 386-396
  Huangshi (皇始 huang2 shi3) 396-398
Tianxing (天興 tian1 xing1) 398-404
Tianci (天賜 tian1 ci4) 404-409
Ming Yuan Di|明元帝 ming2 yuan2 di4 Tuoba Si|拓拔嗣 tou4 ba2 si4 409-423 Yongxing (永興 yong3 xing1) 409-413
  Shenrui (神瑞 shen2 rui4) 414-416
Taichang (泰常 tai4 chang2) 416-423
Tai Wu Di|太武帝 tai4 wu3 di4 Tuoba Tao|拓拔燾 tou4 ba2 tao2 424-452 Shiguang (始光 shi3 guang1) 424-428
  Shenjia    (神麚 shen2 jia1)         428-[{431]]
Yanhe (延和 yan2 he2) 432-434
Taiyan (太延 tai4 yan2) 435-440
Taipingzhenjun (太平真君 tai4 ping2 zhen1 jun1) 440-451
Zhengping (正平 zheng4 ping2) 451-452
Nan An Wang|南安王 nan2 an1 wang2 Tuoba Yu|拓拔余 tou4 ba2 yu2 452 Yongping (永平 yong3 ping2) or Chengping (承平 cheng2 ping2) 452
Wen Cheng Di|文成帝 wen2 cheng2 di4 Tuoba Jun|拓拔濬 tou4 ba2 jun4 452-465 Xingan (興安 xing1 an1) 452-454
  Xingguang (興光 xing1 guang1) 454-455
Taian (太安 tai4 an1) 455-459
Heping (和平 he2 ping2) 460-465
Xian Wen Di|獻文帝 xian4 wen2 di4 Tuoba Hong|拓拔弘 tou4 ba2 hong2 466-471 Tianan (天安 tian1 an1) 466-467
  Huangxing (皇興 huang2 xing1) 467-471
Xiao Wen Di|孝文帝 xiao4 wen2 di4 Yuan Hong|元宏 yuan2 hong2 471-499 Yanxing (延興 yan2 xing1) 471-476
  Chengming (承明 cheng2 ming2) 476
Taihe (太和 tai4 he2) 477-499
Xuan Wu Di|宣武帝 xuan1 wu3 di4 Yuan Ke|元恪 yuan2 ke4 500-515 Jingming (景明 jing3 ming2) 500-503
  Zhengshi (正始 zheng4 shi3) 504-508
Yongping (永平 yong3 ping2) 508-512
Yanchang (延昌 yan2 chang1) 512-515
Xiao Ming Di|孝明帝 xiao4 ming2 di4 Yuan Xu|元詡 yuan2 xu3 516-528 Xiping (熙平 xi1 ping2) 516-518
  Shengui  (神龜 shen2 gui1)  518-520
Zhengguang (正光 zheng4 guang1) 520-525
Xiaochang (孝昌 xiao4 chang1) 525-527
Wutai (武泰 wu3 tai4) 528
Xiao Zhuang Di|孝莊帝 xiao4 zhuang1 di4 Yuan Zi You|元子攸 yuan2 zi5 you1 528-530 Jianyi (建義 jian4 yi4) 528
  Yongan (永安 yong3 an1) 528-530
Chang Guang Wang|長廣王 chang2 guang3 wang2 or Jing Di|敬帝 jing4 di4 Yuan Ye|元曄 yuan2 ye4 530-531 Jianming (建明 jian4 ming2) 530-531
Jue Min Di|節閔帝 jie2 min3 di4 Yuan Gong|元恭 yuan2 gong1 531-532 Putai (普泰 pu3 tai4) 531-532
An Ding Wang|安定王 an1 ding4 wang2 or Chu Di|出帝 chu1 di4 Yuan Lang|元朗 yuan2 lang3 531-532 Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 531-532
Xiao Wu Di|孝武帝 xiao1 wu3 di4 Yuan Xiu|元脩 yuan2 xiu1 532-535 Taichang (太昌 tai4 chang1) 532
  Yongxing (永興 yong3 xing1) 532
Yongxi (永熙 yong3 xi1) 532-535
Eastern Wei Dynasty 534-550
Convention: Eastern Wei + posthumous name
Xiao Jing Di|孝靜帝 xiao1 jing4 di4 Yuan Shan Jian|元善見 yuan2 shan4 jian4 534-550 Tianping (天平 tian1 ping2) 534-537
  Yuanxiang (元象 yuan2 xiang4) 538-539
Xinghe (興和 xing1 he2) 539-542
Wuding (武定 wu3 ding4) 543-550
Northern Qi Dynasty 550-577
Convention: Northern Qi + posthumous name
Wen Xuan Di|文宣帝 wen2 xuan1 di4 Gao Yang|高洋 gao1 yang2 550-559 Tianbao (天保 tain1 bao3) 550-559
Fei Di|廢帝 fei4 di4 Gao Yin|高殷 gao1 yin1 560 Qian Ming (乾明 qian2 ming2) 560
Xiao Zhao Di|孝昭帝 xiao1 zhao1 di4 Gao Yan|高演 gao1 yan3 560-561 Huangjian (皇建 huang2 jian4) 560-561
Wu Cheng Di|武成帝 wu3 cheng2 di4 Gao Zhan|高湛 gao1 zhan4 561-565 Taining (太寧 tai4 ning2) 561-562
  Heqing (河清 he2 qing1) 562-565
Hou Zhu|後主 hou4 zhu3 Gao Wei|高緯 gao1 wei3 565-577 Tiantong (天統 tian1 tong3) 565-569
  Wuping  (武平 wu3 ping2)  570-576
Longhua (隆化 long2 hua3 576
You Zhu|幼主 you4 zhu3 Gao Heng|高恆 gao1 heng2 577 Chengguang (承光 cheng2 guang1) 577
Fan Yang Wang|范陽王 fan4 yang2 wang2 Gao Shao Yi|高紹義 gao1 shao4 yi4 577-579? Did not exist
Western Wei Dynasty 535-556
Convention: Western Wei + posthumous name
Wen Di|文帝 wen2 di4 Yuan Bao Ju|元寶炬 yuan2 bao3 ju4 535-551 Datong (大統 da4 tong3) 535-551
Fei Di|廢帝 fei4 di4 Yuan Qin|元欽 yuan2 qin1 552-554 Did not exist
Gong Di|恭帝 gong1 di4 Yuan Kuo|元廓 yuan2 kuo4 554-556 Did not exist
Northern Zhou Dynasty 557-581
Convention: Northern Zhou + posthumous name
Xiao Min Di|孝閔帝 xiao1 min3 di4 Yuwen Jue|宇文覺 yu3 wen2 jue2 557 Did not exist
Ming Di|明帝 ming2 di4 or Xiao Ming Di|孝明帝 xiao4 ming2 di4 Yuwen Yu|宇文毓 yu3 wen2 yu4 557-560 Wucheng (武成 wu3 cheng2) 559-560
Wu Di|武帝 wu3 di4 Yuwen Yong|宇文邕 yu3 wen2 yong1 561-578 Baoding (保定 bao3 ding4) 561-565
  Tianhe  (天和 tian1 he2)  566-572
Jiande (建德 jian4 de2) 572-578
Xuanzheng (宣政 xuan1 zheng4) 578
Xuan Di|宣帝 xuan1 di4 Yuwen Yun|宇文贇 yu3 wen2 yun1 579 Dacheng (大成 da4 cheng2) 579
Jing Di|靜帝 jing4 di4 Yuwen Chan|宇文闡 yu3 wen2 chan3 579-581 Daxiang (大象 da4 xiang4) 579-581
  Dading (大定 da4 ding4) 581


See also: Chinese history, Southern and Northern Dynasty, Chinese sovereign